Det formelle

INKLUSION

Brejninggaard tilbyder i et vist omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har brug herfor, og som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse.

På Brejninggaard arbejder vi med inklusion, fordi:

 • Vi ønsker at skabe et fagligt afsæt for alle og dermed også de elever som endnu ikke har fundet nøglen til forståelse af et eller flere fag.
 • Vi ønsker at alle finder lysten til læring og troen på egne evner – og opnår et solidt fagligt og personligt afsæt til det videre liv.
 • Vi ønsker at skabe tryghed for den enkelte, mindske hjemve gennem samtaler og arbejde med den enkelte elevs selvværd.

For at vi kan få inklusionen til at lykkes bedst muligt, er det en forudsætning, at vi allerede ved tilmelding / optagelse får flest mulige oplysninger om elevens særlige behov. Det er derfor vigtigt, at elev/forældre oplyser skolen om elevens særlige behov uanset om de er små eller store, senest ved ”Kommende elevers aften” i april måned. Vi vurderer så sammen med forældrene, om hvilket inklusionstilbud der kan tilbydes, og målsætningen er, at der ved skoleårets start ligger en inklusionsplan klar til ibrugtagning.

Inklusionstilbuddet tilpasses den enkeltes behov og kan bestå af én eller flere af følgende tiltag:

 • Støtte i den almindelige undervisning
 • Holddeling i udvalgte fag
 • Supplerende undervisning / ekstra lektiestøtte
 • Kompenserende undervisningsmidler, så som CD-ord, IT-rygsæk m.m.
 • Indstilling til ekstra tid ved folkeskolens prøver
 • Tilbud om samtaler med konsulent i positiv psykologi

I 9. klasse tilbyder vi supplerende støtte i fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Og i 10. klasse tilbyder vi i dansk, engelsk og matematik.

Herefter sammensætter vi sammen med elever og forældre et tilbud om supplerende støtte. 

Vi lægger vægt på en konstruktiv og givende dialog i alle aspekter af samarbejdet. Desuden er det vigtigt for os at skabe de bedste rammer gennem forventningsafstemning og en høj grad af respekt for den enkeltes faglige ønsker og behov.

Der udfærdiges en skriftlig inklusionsplan for den enkelte elev i samarbejde med forældrene. Planen indeholder følgende punkter:

 1. Data om eleven, forældre og skolen
 2. Dokumentation for inklusionsbehovet udfærdiget af lærerne i samarbejde med elev og forældre, og evt. PPR vurdering
 3. Beskrivelse af eleven og elevens behov
 4. Beskrivelse af inklusionstilbud og tiltag for eleven
 5. Handleplan for eleven med mål og delmål, evt. særlige hensyn i forhold til UU-vejledning og evaluering

Planen drøftes med eleven og forældrene ved opstart af skoleåret og efterfølgende efter behov. Som et minimum ved de to årlige skolehjem-samtaler. Inklusionsplanen underskrives af forældre og skole.